Elke dag vers gemengd en gemalen
Op werkdagen voor 12:00 besteld, zelfde dag verzonden.
Speciaal voor jou op bestelling gemalen

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden voor Verpakkingsvrij Winkelen

  

1.     10 cent korting per Bespaarde Verpakking
- Ontvang 10 cent korting voor elke bespaarde verpakking als beloning voor verpakkingsvrij winkelen. Deze actie is altijd geldig en kan worden gecombineerd met andere lopende acties. 

 

2.     Geldigheid en Locatie

- De actie is van kracht in onze speciaalzaken in Nederland en België, beginnend op 5 januari 2024.

- Helaas is de actie niet van toepassing op online aankopen. 

 

3.     Productbeperkingen

- Geldig op losse koffie en thee, niet op voorverpakte varianten.

- De actie is wel van toepassing op (voorverpakte) limited editions. 

 

4.     Korting berekenen

De korting wordt toegekend op basis van het aantal bespaarde verpakkingen.

Voorbeelden: 

·       Voorbeeld 1:
Als een klant een eigen verpakking of theeblik meeneemt en 100 gram Earl Grey en 100 gram Relax Melange koopt, bespaart hij twee verpakkingen en krijgt hij in totaal 20 cent korting op zijn aankoop.

·       Voorbeeld 2: 
Als een klant een eigen verpakking of koffieblik meeneemt en 500 gram koffie koopt, bespaart hij één verpakking (gezien dit anders in een zakje van 500 gram zou worden verpakt). De klant ontvangt 10 cent korting op zijn aankoop.

 

 

Actievoorwaarden Simon Lévelt Facebook winactie

  

1.     Algemeen

1.1   Toepasselijkheid

1.1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Simon Lévelt-zomer give-away’ Facebook winactie, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Simon Lévelt, gevestigd te Haarlem, hierna te noemen: 'Simon Lévelt'.

1.1.2    Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Simon Lévelt handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.3    Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

2.     De actie

2.1   Specificatie actie

2.1.1    De actie loopt van 5 juli tot 6 augustus hierna te noemen: 'actieperiode’. Simon Lévelt behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actieperiode eenzijdig te wijzigen.

2.1.2    Deelnemers die meedoen aan de actie na het verstrijken van de actieperiode komen niet meer in aanmerking voor de prijs.

2.1.3        Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op Zin in zomer Cadeautas t.w.v. 70 euro.

2.1.4    Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

2.2   Deelname

2.2.1    De actie is alleen toegankelijk voor  personen van 18 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn.

2.2.2    Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Simon Lévelt, aan Simon Lévelt gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

2.2.3    Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.

2.2.4    De winnaar van de prijs geeft Simon Lévelt hierbij toestemming om de naam en/of het beeldmateriaal van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

 

2.3   Persoonsgegevens en gegevensverwerking

2.3.1        Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.

2.3.2        Door het aanvinken van het vakje Simon Lévelt nieuwsbrief, geven deelnemers toestemming tot het 1 keer per twee weken ontvangen van de Simon Lévelt nieuwsbrief.

2.3.3        Simon Lévelt mag de persoonsgegevens van deelnemers opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring) https://www.simonlevelt.nl/privacy-statement

2.3.4        Gegevens die opgegeven worden bij deelname aan de Actie of die in het kader van de deelname anderszins in het bezit van Simon Lévelt komen, worden opgeslagen in de database van Simon Lévelt en eventueel aan je social-account (b.v. Facebook) gekoppeld. Deze informatie kan worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen van Simon Lévelt of gerichte communicatie door Simon Lévelt op social media (b.v. Facebook) of display advertising. Indien er toestemming is gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrief aan jouw interesses aan te passen en je specifiek voor jou interessante aanbiedingen te kunnen tonen. 

2.3.5        Simon Lévelt is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.3.6        Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@weconnect.nl of 0182-535663 o.v.v. Rechten van betrokkenen aangevuld met de naam van de Actie.

 

 

2.4   Vaststelling van de winnaars

2.4.1        Deelnemers maken alleen kans als zij een foto hebben geplaatst op hun Instagram feed met #simonlevelt of @simonlevelt

2.4.2        Over de uitslag wordt, behalve het benoemen van de winnaar, niet gecorrespondeerd met de deelnemers. De winnaars worden openbaar bekend gemaakt in een reactie onder de foto

2.4.3        Met de winnaars wordt uiterlijk 12 september via Instagram contact opgenomen -- indien mogelijke winnaar niet voor 19 september reageert, gaat de prijs naar een andere, door Simon Lévelt gekozen deelnemer.

2.4.4        De prijs is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

2.4.5        De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

 

3.     Aansprakelijkheid

3.1   Aansprakelijkheid Simon Lévelt

3.1.1    Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

3.1.2    Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

3.1.3    Simon Lévelt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen in de app. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:

·       enig technisch mankement en/of vertragingen;

·       mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

3.1.4    De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.

3.1.5    Simon Lévelt is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven  (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/ aanwezige een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip moeten afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

 

 

 

4.     Slotbepalingen

4.1   Voorbehoud

4.1.1        Simon Lévelt behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a.    deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.

b.   wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;

c.    deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.1.2        In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Simon Lévelt.

4.2   Vragen en klachten

4.2.1        Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan het Simon Lévelt hoofdkantoor: klantenservice@simonlevelt.nl A. Hofmanweg 3, 2031BH, Haarlem

4.2.2        Toepasselijk recht en forumkeuze.

4.2.3        Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.